Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2019, Poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Jarosław
[Ogłoszenie] o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław (Jarosław)
Jarosław
WÓJT GMINY JAROSŁAW
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.

OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 07.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,  pok. Nr 19,  II piętro na sprzedaż:
- o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości budowlanych (niezabudowanych) położonych w Wólce Pełkińskiej - uwidocznionych w KW PR1J/00052912/9 – wg MPZP „Obszar Północ” położone częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 - tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone jako działki:
- działka nr 1457/3 o pow. 0,0969 ha, cena wywoławcza 27500,00 zł brutto -wadium wynosi 2800,00 zł,
- działka nr 1457/6 o pow. 0,1206 ha, cena wywoławcza 34100,00 zł brutto -wadium wynosi 3200,00 zł,
oraz na nieruchomość bud. niezabud. położoną wg MPZP „Obszar Północ” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 3.KDW.7 – tereny dróg wewnętrznych – oznaczona jako działka nr 1457/4 o pow. 0,1157 ha, cena wywoławcza 32800,00 zł brutto - wadium wynosi 3300,00 zł,
- o godz. 10.06 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (niezabudowanej) położonej w Sobiecinie - uwidocznionej w KW PR1J/00055656/7– wg MPZP „Obszar Wschód” położonej w konturze o symbolu 2.U.8 - z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne - oznaczonej jako - działka nr 182/4 o pow. 0,07 ha, cena wywoławcza 28700,00 zł brutto - wadium wynosi 2900,00 zł,
- o godz. 10.10 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (niezabudowanej) położonej w Morawsku - uwidocznionej w KW PR1J/00063352/5– wg MPZP „Obszar Południe” położonej w konturze o symbolu 2.RM.50 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy zagrodowej - oznaczonej jako - działka nr 269/8 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza 20500,00 zł brutto - wadium wynosi 2100,00 zł,
- o godz. 10.12 na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Leżachów Osada, dojazd przez służebność - uwidocznionej w KW PR1J/00079517/5– wg. Studium – kom. gruntów ornych, zasięg wód 20 letnich - oznaczonej jako- działka nr 1567/2 o pow. 0,20 ha, cena wywoławcza 6200,00 zł brutto - wadium wynosi 700,00 zł,
- o godz. 10.14 na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Leżachów Osada, dojazd przez służebność - uwidocznionej w KW PR1J/00071454/9 – wg MPZP „Obszar Północ” położonej częściowo w kont. o symb. 1.RM.ZZ.13 teren zabudowy zagrod. zag. zalaniem wodą stuletnią powyżej 70 cm, z podstawowym przeznaczeniem utrzymanie zab. oraz częściowo poł. jest w kon. o symb. 1.ZR.ZZ.51-tereny zieleni nieurządzonej zagrożone zalaniem wodą stuletnią, częściowo wg. Studium – kom. gruntów ornych, zasięg wód 20 letnich - oznaczonej jako - działka nr 1567/3 o pow. 0,25 ha, cena wywoławcza 7700,00 zł brutto - wadium wynosi 800,00 zł,
- o godz. 10.16 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (niezabudowanej) położonej w Surochowie - uwidocznionej w KW PR1J/00053894/3– wg MPZP „Obszar Wschód” położonej w konturze o symbolu 3.MN.5 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczonej jako - działka nr 70/6 o pow. 0,08 ha, cena wywoławcza
21000,00 zł brutto - wadium wynosi 2200,00 zł,
OGŁASZA II - nieograniczony przetarg ustny w dniu 07.02.2019 r. (informując jednocześnie, że I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.11.2018 r.) w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,  pok. Nr 19,  II piętro na sprzedaż:
- o godz. 10.18 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (zabudowanej budynkiem murowanym) położonej w Makowisku – w skład której wchodzą działki: działka nr 360/72 o pow. 0,03 ha i działka nr 360/141 o pow. 0,01 ha  – uwidocznionej w KW PR1J/00068465/5 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 1.MW.2 - tereny zabudowy wielorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek: 360/72 i 360/141 o łącznej pow. 0,04 ha wynosi  82 000,00,00 zł brutto – wadium wynosi 8 200,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 01.02.2019 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Gminy Jarosław lub na rachunek bankowy Gminy Jarosław w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Jarosław Nr 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480 - podając miejscowość i nr działki na którą jest wpłacane wadium (decyduje data wpływu wadium na konto Gminy Jarosław). Pełna treść ogłoszenia o przetargach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, a ponadto została opublikowana na stronie internetowej Gminy Jarosław
http://www.jaroslaw.samorzad.pl/ w zakładce głoszenia i przetargi i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarosław
http://www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Przetargi/2Przetargi na nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28, w godz. 8-14-tej, tel. (016) 624-86-32, można również zapoznać się z dokumentacją geodezyjno-prawną dotycząca nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez obowiązku podania przyczyny.