Życie Podkarpackie nr 16/2019 Życie Podkarpackie nr 16/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2019, Środa 24 kwietnia 2019 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przetargu ustnym nieograniczonym (Przemyśl)
Przemyśl
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT  MIASTA  PRZEMYŚLA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.
1.    Działka nr 1561 o pow. 0,0682 ha w obrębie 207, objęta KW
nr PR1P/00062803/1.
Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego. Posiada zabezpieczony dostęp do drogi publicznej ulicy Wapowskiego (służebność drogi koniecznej pasem o szerokości 4,5 m przez działki nr 1565, nr 1567 i nr 1577 w obr. 207).
2.    Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).    
3.    Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 09 stycznia 2019 r. (środa), o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
4.   Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 02 stycznia 2019 r. w kwocie 7 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy
Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A.
nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Przetarg -
ul. Słowackiego, działka nr 1561 obręb 207”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.
5.    Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.
6.    Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27,
e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 16/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium