Życie Podkarpackie nr 16/2019 Życie Podkarpackie nr 16/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2019, Środa 24 kwietnia 2019 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Przemyśl)
Przemyśl
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa

1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Przemyślu, oznaczona w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 760 o powierzchni 0,0422 ha
w obrębie nr 214, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00112082/6.
2.    Cena nieruchomości wynosi 13 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100) – w tym 23% podatku VAT.
3.    Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2019 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
4.    Warunkiem udziału w przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu w Getin Noble Bank S.A.,
nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Przetarg - działka nr 760 w obrębie nr 214”, w terminie do dnia 02 stycznia 2019 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, do dnia 02 stycznia 2019 r. przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego
w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
5.    Ogłoszenie o trzecim przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20.
6.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 8-9, tel. (16) 675-12-84, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl
nr 16/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium