Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (Przemyśl)
Przemyśl
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Przemyśla
w ramach programu pn. „Przemyśl-ana działka”
ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej
przy ul. Potokowej w Przemyślu

oznaczonej jako działka nr 257 o powierzchni 0,2843 ha
w obrębie nr 210 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą
PR1P/00066063/9.
Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości
do ul. Potokowej, ustanowiona zostanie odpłatna służebność
gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 284 w obrębie
210. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww.
służebności w wysokości 600,00 zł brutto (w tym 23% podatku
VAT) nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie
nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Cena wywoławcza nieruchomości: 47 000,00 zł (słownie
złotych: czterdzieści siedem tysięcy 00/100) brutto (w tym 23%
podatku VAT).
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości
15% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu
podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia
umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości
1% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu
wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie
do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty
rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione
prawo użytkowania wieczystego.
Szósty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14
listopada 2018 r. (środa), o godzinie 1030, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu
wadium do dnia 6 listopada 2018 r. w kwocie 5 000,00 zł
(słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto.
Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu
Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy
Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr 08 1560
0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Szósty przetarg
ul. Potokowa – działka nr 257 obręb 210”. Za datę wniesienia
wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy
Miejskiej Przemyśl.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1,
a ponadto opublikowane na ofi cjalnej stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej,
oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27,
e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.