Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji ograniczonego prawa rzeczowego (Przemyśl)
Przemyśl
OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA
RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech
Antoni Kowalik (tel. 663004444) ogłasza, że: w dniu 09.11.2018 r. o godz.
13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy
ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się
pierwsza licytacja
ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul.
Krasińskiego 27/6,
- lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. o powierzchni
użytkowej 17,00 m2, wraz z przynależną piwnicą. brak księgi wieczystej
Uprawniony do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest dłużnik.
Suma oszacowania wynosi 47 815,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 35 861,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 781,50 zł. najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo
książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię
można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA I O\Przemyśl 51 10204274 2396 0000 2088 2913
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć:
dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby
obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Asesor komorniczy
Błazej Domagalski
Komornik Sadowy
Wojciech Antoni Kowalik