Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2019, Poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o trzecim przetargu ustnym nieogarniczonym (Przemyśl)
Przemyśl
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach 24
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność
Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonych przy ul. Wandy w Przemyślu
oznaczonych jako:
1) działka nr 430 o pow. 0,0704 ha i działka nr 436/8 o pow.
0,0082 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objęta księgą
wieczystą Nr PR1P/00050792/3,
cena wywoławcza 80 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),
2) działka nr 431 o pow. 0,0687 ha i działka nr 436/9 o pow.
0,0042 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objęta księgą
wieczystą nr PR1P/00050792/3,
cena wywoławcza 80 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),
Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu
17 października 2018 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinie:
1) działki nr 430 i nr 436/8 – 930,
2) działki nr 431 i nr 436/9 – 1000.
Warunkiem udziału w każdym z przetargów jest wniesienie
w pieniądzu wadium do dnia 9 października 2018 r. w kwocie:
1) działki nr 430 i nr 436/8 – 8 000,00 zł brutto,
2) działki nr 431 i nr 436/9 – 8 000,00 zł brutto,
Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu
Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na rachunek bankowy
Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560
0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg –
ul. Wandy, działki nr obr. 212”.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków
na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.
Ogłoszenia o przetargach wywieszone są na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1
oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach
ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 20.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących
przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój
nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://
www.przemysl.pl.