Życie Podkarpackie nr 11/2019 Życie Podkarpackie nr 11/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 78/2019, Wtorek 19 marca 2019 r., Józefa i Bogdana
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Kruhel Wielki)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że: w dniu 20.09.2018 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się
pierwsza licytacja
działki nr 209, o pow. 0,3019 ha oznaczonej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana położona: 37-700 Przemyśl, Kruhel Wielki, obr. 216, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00103010/5
Działka zaewidencjonowana w całości jako RIIIa - grunty orne, dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną (około 50 m) od drogi głównej utwardzonej (asfalt) ul. Kruhel Wielki. Na działce brak uzbrojenia. Do najbliższych zabudowań ponad 100 m.
Nieruchomość jest współwłasnością dłużników.
Suma oszacowania wynosi 90 389,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 791,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 038,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA I o\ Przemyśl 30 10204274 2396 0000 2006 4417
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz.16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Śnigurskiego 9 w Przemyślu oraz w Sądzie Rejonowym przy ul. Mickiewicza 14 w Przemyślu, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
UWAGA !!! Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zatem licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (DzU 2012.803 t.j.) a zatem w/w nieruchomość nabyć może jedynie osoba spełniająca warunki z art. 2a ust. 1 ustawy tj. rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.
Komornik Sądowy
Wojciech Antoni Kowalik