Życie Podkarpackie nr 11/2019 Życie Podkarpackie nr 11/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 78/2019, Wtorek 19 marca 2019 r., Józefa i Bogdana
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz U z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji
nr 1/D/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. znak: AOŚ.6740.66.2018
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
,,Budowa drogi gminnej dojazdowej do I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu - od strony ul.
Franciszka Smolki” obejmującej:
- budowę drogi dojazdowej o długości 37,02 m.b.
- budowę wpustu ulicznego z przyłączeniem do kanalizacji ogólnospławnej,
- przełożenie istniejącego kabla elektroenergetycznego do budynku szkoły.
Jednostka ewidencyjna Przemyśl
obręb ew. nr 207, działki o nr ew.: 932 (932/1, 932/2), 936 (936/1, 936/2), 954 (954/1, 954/2), 1003 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku
podziału przeznaczone pod inwestycje)
I. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji):
Lp. STAN DOTYCHCZASOWY STAN NOWY
Numer działki Obręb
ewidencyjny
Numery
działek po
podziale
Obręb
ewidencyjny
Numer
działki
zajmowanej
pod
inwestycję
1. 932 207 932/1
932/2
207 932/2
2. 936 207 936/1
936/2
207 936/2
3. 954 207 954/1
954/2
207 954/2

          Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy ul. Matejki 1, pokój nr 2.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla, w terminie:
• w przypadku wnioskodawcy – w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji,
• w przypadku pozostałych stron – w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wyjaśnia się również, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz U z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.), decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli, których nieruchomości zostały przeznaczone pod drogę) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze zawiadomienia i obwieszczenia. Wyżej wymieniony przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję, do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Jednakże wyżej wymieniony przepis nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (stosownie do zapisu art. 11 f ust. 5 w/w ustawy). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.