Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2019, Poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Bolestarszyce)
Urząd Gminy Żurawica
OŚG.VIII.6840.13.2018 Żurawica, dnia 08.06.2018 r.

WÓJT GMINY ŻURAWICA
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121
t.j. ze zm. ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), oraz uchwały Rady Gminy Żurawica nr XLVIII/329/18 z dnia 16 marca 2018 r.
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości
Bolestraszyce, stanowiącej własność Gminy Żurawica

Miejscowość

Oznaczenie
nierucho-
mości

w ewidencji
gruntów

Powierzchnia
[ha]
Przezna-
czenie

wg. planu
Rodzaje, klasy
i pow. użytków
w działce
Numer Księgi
Wieczystej

Cena
wywoławcza
nierucho-
mości

(netto)
Godzina
przetargu
Bolestraszyce 942/20 0,8559 Brak
MPZP
Ps II 0,2189
R I 0,6370
PR1P/00051711/9 271 494 zł 10.00

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r. o godzinie podanej w powyższej tabeli w Urzędzie Gminy Żurawica ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 17.

Uwaga

Powyższa działka zostanie obciążona prawem przechodu i przejazdu zgodnie z mapą do celów projektowych przyjętą do zasobu Starosty Przemyskiego pod nr ewidencyjnym P.1813.2018.762 w dniu 21.05.2018 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto w.w nieruchomości. Wadium należy wpłacić do dnia 13 lipca 2018 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005. Dodatkowo należy spełnić przesłanki zawarte w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) zgodnie, z którym nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny bądź nabywca powinien posiadać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (decyzja prawomocna). Dowód wpłaty wadium oraz dokument potwierdzający przesłanki zawarte w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) należy przedstawić komisji w trakcie trwania przetargu.

• Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
• Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg wliczone jest na poczet ceny nabycia.
• Jeśli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
• W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki).
• Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu, w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.
     Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr. 16 671 32 36.