Życie Podkarpackie nr 42/2018 Życie Podkarpackie nr 42/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 290/2018, Środa 17 października 2018 r., Wiktora i Małgorzaty
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, ul. Krakusa (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla w ramach programu pn. „Przemyśl-ana
działka” ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy
ul. Krakusa w Przemyślu

oznaczonej jako działka nr 515/5 o powierzchni 0,0679 ha w obrębie nr 212 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą PR1P/00050790/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 28 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 15% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 lipca 2018 r. (środa) o godzinie 11.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 10 lipca 2018 r. w kwocie 2 800,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100) brutto.

Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg ul. Krakusa – działka nr 515/5 obręb 212”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na ofi cjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 42/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium