Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2019, Poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, ul.Wysockiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla w ramach programu pn. „Przemyśl-ana
działka” ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego
w Przemyślu

oznaczonej jako działka nr 132/15 o powierzchni 0,1578 ha w obrębie nr 201 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą PR1P/00072851/5.

Wraz z oddaniem ww. nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi sprzedaż udziału w wysokości 1/16 niewydzielonej części w prawie własności niezabudowanych działek nr 132/2 o powierzchni 0,1741 ha, nr 132/14 o powierzchni 0,0428 ha i nr 133/5 o powierzchni 0,1552 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00087957/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT) wraz z ceną udziału w działkach nr 132/2, nr 132/14 i nr 133/5 w obrębie 201.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 15% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przenoszącej własność.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każ dego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 lipca 2018 r. (środa) o godzinie 11.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 10 lipca 2018 r. w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto.

Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg ul. Wysockiego – działka nr 132/15 obręb 201”.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .