Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2019, Sobota 19 stycznia 2019 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 3 położonego w Przemyślu przy ul. Komisji Edukacji
Narodowej 1,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


1. Lokal mieszkalny nr 3 pow. uż. 63,15 m2 obj. KW nr PR1P/00009680/3 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego do dnia 12.01.2064 r. działki nr 952 o pow. 0,0116 ha w obrębie 207 m. Przemyśla obj. KW nr PR1P/00009677/9 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 15 500,00 zł brutto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz U z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: trwa postępowanie o wymeldowanie z urzędu jednej osoby.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 12 czerwca 2018 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Komisji Edukacji Narodowej 1/3”.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodna, 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl