Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2019, Sobota 19 stycznia 2019 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ul. Wandy (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonych przy ul. Wandy w Przemyślu
oznaczonych jako:

1) działka nr 430 o pow. 0,0704 ha i działka nr 436/8 o pow. 0,0082 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00050792/3,
cena wywoławcza 100 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),
2) działka nr 431 o pow. 0,0687 ha i działka nr 436/9 o pow. 0,0042 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00050792/3,
cena wywoławcza 100 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),

          Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinie:
1) działki nr 430 i nr 436/8 – 900,
2) działki nr 431 i nr 436/9 – 930.

          Warunkiem udziału w każdym z przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 12 czerwca 2018 r. w kwocie:
1) działki nr 430 i nr 436/8 – 10 000,00 zł brutto,
2) działki nr 431 i nr 436/9 – 10 000,00 zł brutto,

          Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Wandy, działki nr. obr. 212”.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.
          Ogłoszenia o przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20.
          Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27,
e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.