Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2019, Sobota 19 stycznia 2019 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Podstrefa Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie
Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiących własność
Gminy Miejskiej Przemyśl.

          I. Oznaczenie nieruchomości:
1. działka ewidencyjna nr 6/10 o powierzchni 1,2000 ha,
2. działka ewidencyjna nr 6/13 o powierzchni 1,0000 ha,
3. działka ewidencyjna nr 6/14 o powierzchni 1,0000 ha,

wszystkie położone w obrębie 213 m. Przemyśla i objęte księgą wieczystą nr PR1P/00071675/0. Sprzedaż każdej z ww. działek następuje wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach: nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00106328/8 oraz nr 6/12 o powierzchni 0,3430 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071675/0, obie w obrębie 213 m. Przemyśla.

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
          II. Opis nieruchomości: Działki są niezabudowane i położone przy ul. Gospodarczej w Przemyślu. Teren nieruchomości płaski. Działka nr 6/10 w obrębie 213 ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu, natomiast działki nr 6/13 i nr 6/14 posiadają regularne, prostokątne kształty. Dojazd do nieruchomości od nowo urządzonej ulicy Gospodarczej przez działki nr 6/7 i nr 6/12 w obrębie 213, przeznaczone do obsługi komunikacyjnej ww. działek. W sąsiedztwie znajduje się hala produkcyjna, tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz tereny użytkowane rolniczo.

          Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego Uchwałą nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r., działki będące przedmiotem przetargów położone są w obszarze oznaczonym symbolem „P2”, który to obszar przeznacza się pod tereny zabudowy przemysłowo - usługowej w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej.
          III. Ceny wywoławcze, kwoty wadium i godziny przetargów:
Nr działki Cena
wywoławcza
brutto
Kwota
wadium
brutto
Godzina
przetargu
6/10 obr. 213 200 000,00 20 000,00 10.30
6/13 obr. 213 170 000,00 17 000,00 11.00
6/14 obr. 213 170 000,00 17 000,00 11.30

Piąte przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 16 maja 2018 r. (środa)
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, w godzinach podanych w tabeli w pkt III.
Warunkiem udziału w każdym z ww. piątych przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium w kwocie podanej w tabeli w pkt III, należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg – dz. nr 6/... obr. 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 8 maja 2018 r.

Ogłoszenia o piątych przetargach wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl oraz na
stronie internetowej www.przemysl.pl.
Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub (15) 823 66 88.