Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2019, Sobota 19 stycznia 2019 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o II przetargu ustym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości (Bolestraszyce)
Urząd Gminy Żurawica
WÓJT GMINY ŻURAWICA
Działajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2018.121 t.j. ze zm.), Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004 r. – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), oraz uchwały Rady Gminy Zurawica nr XLI/274/17 z dnia 26 wrzesnia 2017 r.
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanych, połozonych w miejscowosci Bolestraszyce, stanowiacych własnosc Gminy Żurawica

Miejscowość Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji
gruntów
Powierzchnia
[ha]
Przeznaczenie
wg. planu
Rodzaje, klasy i pow.
użytków
w działce
Numer Księgi Wieczystej Cena
wywoławcza
nieruchomości
(netto)
Godzina
Przetargu
Bolestraszyce 752/220 0,0761 Tereny pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
MPZP
Ps III PR1P/00055145/8 16 544 zł
+23% VAT
10.00
752/222 0,0771 Ps III PR1P/00055145/8 14 132 zł
+23% VAT
10.20
752/230 0,1563 Ps III PR1P/00055145/8 27 992 zł
+23% VAT
10.40


Przetarg odbedzie sie w dniu 17 maja 2018 r. o godzinach podanych w powyzszej tabeli w Urzedzie Gminy Zurawica, ul. Ojca sw. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokosci 10% ceny wywoławczej netto w/w nieruchomosci nalezy wpłacic do dnia 11 maja 2018 r. w kasie Urzedu Gminy Zurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy
w Zurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.
Wadium wniesione przez osobe, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknieciu lubodwołaniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osobe, która wygra przetarg, wliczone jest na poczet ceny nabycia.
Jesli osoba, która wygrała przetarg, uchyli sie od zawarcia notarialnej umowy sprzedazy, wadium przepada na rzecz sprzedajacego.
W tytule wadium nalezy podac imie i nazwisko osoby przystepujacej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomosci (numer ewidencyjny działki).
Osoby biorace udział w przetargu powinny zapoznac sie ze stanem prawnym i granicami nieruchomosci bedacymi przedmiotem przetargu, w przypadku koniecznosci
wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiazuje sie do wykonania tej czynnosci na własny koszt.
Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu z podaniem przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczace w.w nieruchomosci mozna uzyskac w Urzedzie Gminy Zurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr. 16671 32 36.