Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2019, Sobota 19 stycznia 2019 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, pl. Legionów (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy placu Legionów w Przemyślu, oznaczonej jako działka nr 540/3 o powierzchni 0,0138 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00054791/4.

Działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu i lekko pochyłą powierzchnię. Teren w całości utwardzony jest betonem i kostką brukową. W północno-zachodnim narożu działki znajduje się obiekt handlowy (salon prasowy), natomiast przy wschodniej granicy zlokalizowany jest kiosk handlowy o charakterze tymczasowym. Obiekty te stanowią nakłady osób trzecich i nie są przedmiotem zbycia. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią drogi publiczne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa handlowo-usługowa, a także parking
i budynek dworca PKP

Nieruchomość objęta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dworcowa” (uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 196/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 10 z dnia 4 stycznia 2016 r., z późn. zm.). Zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem „2U” tereny zabudowy usługowej. Ponadto położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „A”, oraz na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A‑1493.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), w tym 23% podatku VAT.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) w terminie do dnia 8 maja 2018 r.
Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – plac Legionów”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na ww. rachunek.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane zostało do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.