Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 18/2018, Czwartek 18 stycznia 2018 r., Piotra i Małgorzaty
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości do nieodpłatnego zbycia w formie darowizny
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski, działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 30 stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92, na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w BIP - zakładka ogłoszenia i konkursy, rubryka ogłoszenia o zbyciu mienia, zamieszczono wykaz o przeznaczeniu do nieodpłatnego zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Medyka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obr. Medyka, gmina Medyka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 320/2 o pow. 0,01 ha, użytku: tereny różne Tr, obj. KW PR1P/00033617/8. Dział III i IV bez obciążeń. Wykaz niniejszy publikowany będzie również na stronie BIP Wojewody Podkarpackiego.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografi i, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678-50-54 w 286 w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 15.00.