Życie Podkarpackie nr 49/2018 Życie Podkarpackie nr 49/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 344/2018, Poniedziałek 10 grudnia 2018 r., Julii i Daniela
Opublikowano
Region
[Informacja] o zamieszczeniu ogłoszenia o II nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod uprawy rolne (Olszynka)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły
informuje, że dnia 06.12.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły ul. Przemyska
3 i miejscowości Olszynka zostało zamieszczone „ogłoszenie
o drugim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym
(licytacji)”- na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Orły pod uprawy rolne z możliwością zalesienia
stanowiące własność Gminy Orły na podstawie księgi wieczystej
nr PR1P/00064581/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Przemyślu, położonych w Olszynce Gmina Orły - oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
- 289/2 o pow. 8,9700 ha za cenę wywoławczą nett o w wysokości
215 280,00 zł (w tym VAT 0,00%)
- 268 o pow. 6,7700 ha za cenę wywoławczą nett o w wysokości
162 480,00 zł ( w tym VAT 0,00%)
Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2018 r. w sali nr 9 Urzędu
Gminy w Orłach przy ul. Przemyska 3 o godz. 10.00 dla działki nr
289/2 i o godz. 11.00 dla działki nr 268.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
dla działki 289/2 tj. 21 528,00 zł i dla działki 268
tj. 16 248,00 zł należy wpłacić do dnia 5 stycznia
2018 r. do godz. 12.00 w kasie Urzędu Gminy
w Orłach lub na konto Gminy Orły nr 28 9113 1027 2005 3000
0045 0004 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy Oddział w Orłach.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości
można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Orłach pokój nr 8, poniedziałek w godz. od
8. 00 do 16.00, od wtorku do piątku od godz. 7.15
do godz. 15.15 lub telefonicznie pod nr 16 671 26 93
w. 23. Osoba upoważniona do udzielania informacji Pani
Magdalena Słabicka