Życie Podkarpackie nr 49/2018 Życie Podkarpackie nr 49/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 344/2018, Poniedziałek 10 grudnia 2018 r., Julii i Daniela
Opublikowano
Region
[Informacja] o zamieszczeniu ogłoszenia o II nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne (Walawa)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły
informuje, że dnia 6 grudnia 2017 r. w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3
i miejscowości Walawa zostało zamieszczone „ogłoszenie
o drugim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym
(licytacji)” - na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej
pod budownictwo jednorodzinne, z decyzją o warunkach
zabudowy stanowiącą własność Gminy Orły, na podstawie
księgi wieczystej nr PR1P/00085946/2 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Przemyślu, położonej w Walawie Gmina Orły
– oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:
149/20 o pow. 0,2618 położona w Walawie
przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne,
decyzją o warunkach zabudowy nr 18/16 wydanej
przez Wójta Gminy Orły w dniu 2 sierpnia 2017 r. znak
BGK.II.6730.18.16

Przetarg odbędzie się dnia 10 stycznia 2018 r. w sali nr 9 Urzędu
Gminy w Orłach przy ul. Przemyskiej 3,
o godz. 10 00.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 871,00 zł nett o plus
VAT 23%.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2 487,10 zł,
należy wpłacić do dnia 8 stycznia 2018 r. do godz. 12.00 na
rachunek bankowy Gminy Orły nr 28 9113 1027 2005 3000 0045
0004 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy Oddział w Orłach lub w
kasie Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w, nieruchomości można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Orłach pokój nr 8, poniedziałek
w godz. od 800 do 1600, od wtorku do piątku od godz. 7.15 do
godz.15 15 lub telefonicznie pod nr 16 671 26 93 w. 23.
Osoba upoważniona do udzielania informacji Pani Magdalena Słabicka.