Życie Podkarpackie nr 29/2018 Życie Podkarpackie nr 29/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 203/2018, Niedziela 22 lipca 2018 r., Magdaleny i Bolesława
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Obwieszczenie] o I licytacji działek (Krasiczyn)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkanska 33, tel.: 166786752; e-mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 09 października 2017 r. o godzinie 13.30 w: sali nr 5 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mieszczącym się pod adresem: 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 14 odbędzie sie:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

Nieruchomości składającej się z działek położonych w miejscowości Krasiczyn w powiecie przemyskim oznaczonych numerami 890/1, 891/2, 892/3, 893 i 5167, dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi ksiegę wieczystą o numerze PR1P/00066212/9.

Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia w/w nieruchomości wynosi ogółem 0,69 ha, a jej przeznaczenie (opis użytku) oznaczone jest następujaco:
działka nr 890/1 o powierzchni 0,11 ha stanowi pastwiska trwałe (PsV);
działka nr 891/2 o powierzchni 0,20 ha stanowi grunty orne (RIIIb);
działka nr 892/3 o powierzchni 0,06 ha stanowi pastwiska trwałe (PsIV);
działka nr 893 o łącznej powierzchni 0,27ha na powierzchni 0,01ha stanowi grunty rolne zabudowane (Br-PsIV), na powierzchni 0,12 ha stanowi pastwiska trwałe (PsIV), a na powierzchni 0,14 ha stanowi grunty orne (RIIIb);
działka nr 5167 o łącznej powierzchni 0,05ha na powierzchni 0,03 ha stanowi grunty rolne zabudowane (Br-PsIV), a na powierzchni 0,02 ha stanowi pastwiska trwałe (PSIV).
Na działce nr 893 znajduje się drewniany budynek gospodarczy, na działkach nr 5167 i 891/2 znajduje sie piwnica ziemna, a w pozostałej części są niezabudowane, pozostałe działki nie są zabudowane.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasiczyn przedmiotowe działki położone są w obszarze terenów przewidywanych do zabudowy.
Nieruchomość została oszacowana łącznie na kwotę 104.079,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji stanowi 3/4 wartości oszacowania, a wysokość rekojmi, której złożenie uprawnia do udziału w przetargu stanowi 10% wartości oszacowania.
Kwoty oszacowania, ceny wywołania i kwoty rekojmi w odniesieniu do poszczególnych działek oraz całości:
działka nr 890/1: suma oszacowania: 17.149,00 zł; cena wywołania: 12.861,75 zł; rekojmia: 1.714,90 zł;
działka nr 891/2: suma oszacowania: 29.700,00 zł; cena wywołania: 22.275,00zł; rekojmia: 2.970,00 zł;
działka nr 892/3: suma oszacowania: 8.910,00 zł; cena wywołania:6.682,50 zł; rekojmia: 891,00 zł;
działka nr 893: suma oszacowania: 40.770,00 zł; cena wywołania: 30.577,50 zł; rekojmia: 4.077,00 zł;
działka nr 5167: suma oszacowania: 7.550,00 zł; cena wywołania: 5.662,50 zł; rekojmia: 755,00 zł;
Łącznie: suma oszacowania: 104.079,00 zł; cena wywołania: 78.059,25 zł; rekojmia: 10.407,90 zł;

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Wpłaty rekojmi można dokonać w gotówce lub przelewem bankowym na konto komornika sadowego: PKO BP SA O. Przemysl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.
nr 29/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium