Życie Podkarpackie nr 29/2018 Życie Podkarpackie nr 29/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 203/2018, Niedziela 22 lipca 2018 r., Magdaleny i Bolesława
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o rokowaniach po IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału niezabudowanej nieruchomości, ul. Rzeźnicza (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza rokowania po czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rzeźniczej.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl 1/2 niewydzielona część niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:

Nr działki 485 488/4 489/4 486 487
Powierzchnia (ha) 0,0484 0,1642 0,1650 0,1177 0,0081
Obręb 208
Nr Księgi Wieczystej PR1P/00045761/9 PR1P/00045762/6

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w 1/2 niewydzielonej części oraz osób fi zycznych i prawnych w 1/2 niewydzielonej części.
Nieruchomość niezabudowana. Kształt działek zbliżony do wydłużonego prostokąta. Powierzchnia terenu działek płaska, porośnięta pojedynczymi drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rzeźniczej.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 38 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
3. Rokowania odbędą się dnia 11 października 2017 r. (środa) o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Ustala się zaliczkę do rokowań w kwocie 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiace 00/100) brutto.
Zaliczka może być wniesiona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyslu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Rokowania - ul. Rzeźnicza”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 03 października 2017 r.
5. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w terminie do dnia 03 października 2017 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału do rokowań – ul. Rzeźnicza”.
6. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, - kopię dowodu wpłaty zaliczki.
7. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na ofi rcjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.
Dodatkowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 29/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium