Życie Podkarpackie nr 29/2018 Życie Podkarpackie nr 29/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 203/2018, Niedziela 22 lipca 2018 r., Magdaleny i Bolesława
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o II licytacji nieruchomości, ul. Wysockiego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel.: 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 10 października 2017r. o godzinie 11.00 w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

wynoszącego 5/6 udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 414, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 201, w Przemyślu przy ul. Wysockiego 23, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00043092/4.
Nieruchomość ma powierzchnię 0,12 ha i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (budynek murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, przykryty dachem wielopłaciowym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 159,89 m kw.).
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przemyśl nieruchomość położona jest na obszarach rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej Lipowica „III./MN-12” oraz w obszarach ochrony środowiska, jego zasobów i ochrony przyrody.
Suma oszacowana udziału we współwłasności nieruchomości ustalona jest na kwotę: 375.602,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania i wynosi: 250.401,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3.756,02 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.
nr 29/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium