Życie Podkarpackie nr 29/2018 Życie Podkarpackie nr 29/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 203/2018, Niedziela 22 lipca 2018 r., Magdaleny i Bolesława
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o II licytacji udziału we współwłasności nieruchomości, ul. Zachariasiewicza (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel.: 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

Udziału we współwłasności nieruchomości wynoszącego 1/2, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 48/12, położoną w Przemyślu przy ul. Zachariasiewicza 15 w obrębie ewidencyjnym nr 205, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00090687/6.
Działka nr 48/12 ma powierzchnię 0,0231ha i jest niezabudowana, znajduje się na niej wjazd utwardzony betonem.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pod Fortem” przedmiotowa działka w części północno-zachodniej na powierzchni ok. 20 m kw. stanowi teren przeznaczony pod uprawy polowe z dopuszczeniem podziału na ogrody działkowe (oznaczona symbolem Rp/ZD/U), natomiast pozostała jej część stanowi teren obejmujący dotychczasowe użytkowanie i zabudowę z możliwością jej uzupełnienia (oznaczona symbolem Mj-1).
Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest łącznie na kwotę: 9.944,50 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania i wynosi: 6629,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 994,45 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O/Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.
nr 29/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium