Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o II licytacji nieruchomości, ul. Zachariasiewicza (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel.: 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 48/10 i 48/11, położonych w Przemyślu przy ul. Zachariasiewicza 15 w obrębie ewidencyjnym nr 205, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00090686/9.
Działka nr 48/10 ma powierzchnię 0,1344 ha i jest niezabudowana. Działka nr 48/11 ma powierzchnię 0,0758 ha i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (budynek murowany, wolno stojący, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 184,60 m kw.) i przylegającym do niego murowanym garażem dwuboksowym (o powierzchni 32,90 m kw.).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pod Fortem” przedmiotowa część działki nr 48/10 na całej powierzchni stanowi teren przeznaczony pod uprawy polowe z dopuszczeniem podziału na ogrody działkowe (oznaczony symbolem RP/ZD/U) i jest wyłączona spod zabudowy mieszkalnej, natomiast działka nr 48/11 na całej powierzchni stanowi teren obejmujący dotychczasowe użytkowanie i zabudowę z możliwością jej uzupełnienia (oznaczony symbolem Mj-1).
Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest łącznie na kwotę: 568.431,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania i wynosi: 378.954,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 56.843,10 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium