Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, ul. Łozowa (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Przemyślu przy ul. Łozowej 2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fi zyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (DzU z 2004 r. nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr ......................................................................................3
Powierzchnia użytkowa lokalu: ........................................................ 25,02 m2
Powierzchnia piwnicy: ....................................................................... 9,62 m2
Powierzchnia komórki:........................................................3,49 m2 i 4,74 m2
Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 309/1000 części w działce nr 514 o pow. 0,0334 ha w obrębie 207 m. Przemyśla obj. KW nr PR1P/00104448/1 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Łozowa 2/3.

4. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na parterze w budynku przy ul. Łozowej 2 i składa się z jednego pokoju, kuchni oraz łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica oraz dwie komórki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację, ogrzewany jest wolno stojącym piecykiem żeliwnym. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłodze w kuchni i w łazience plytki ceramiczne, podłoga w pokoju drewniana pokryta płytą pilśniową. Budynek przy ul. Łozowej 2 w Przemyślu położony jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospdarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego lokalu zostało wykonane świadectwo energetyczne.

5. Obciążenie nieruchomości: trwa postępowanie o wymeldowanie z urzędu jednej osoby.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r. poz. 710 t.j.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzono przetarg w dniu 24.05.2017 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 sierpnia 2017 r. o godz. 1000 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 t.j.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz Zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2015 r.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 3 w kwocie 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „drugi przetarg ustny nieograniczony ul. Łozowa 2/3”.
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 sierpnia 2017 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał, jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank SA nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium