Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości, ul. Rzeźnicza (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości niezabudowanej, położonejw Przemyślu przy ul. Rzeźniczej.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl 1/2 niewydzielona część niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:
Nr działki                          Powierzchnia (ha)                      Nr Księgi Wieczystej
485                                              0,0484                                           PR1P/00045761/9
488/4                                         0,1642                                           PR1P/00045761/9
489/4                                         0,1650                                           PR1P/00045761/9
486                                              0,1177                                           PR1P/00045762/6
487                                              0,0081                                           PR1P/00045762/6

Obręb                                                                208

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w 1/2 niewydzielonej części oraz osób fizycznych i prawnych w 1/2 niewydzielonej części.
Nieruchomość niezabudowana. Kształt działek zbliżony do wydłużonego prostokąta. Powierzchnia terenu działek płaska, porośnięta pojedynczymi drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rzeźniczej.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 46 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

3. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 08 sierpnia 2017 r. w kwocie 4000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Czwarty przetarg - ul. Rzeźnicza”.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.