Życie Podkarpackie nr 4/2018 Życie Podkarpackie nr 4/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 24/2018, Środa 24 stycznia 2018 r., Felicji i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ul. J. Słowackiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

1. Działka nr 1561 o pow. 0,0690 ha obr. 207, objęta KW nr PR1P/00062803/1.
Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego. Posiada zabezpieczony dostęp do drogi publicznej ulicy Wapowskiego (służebność drogi koniecznej pasem o szerokości 4,5 m przez działki nr 1565, nr 1567 i nr 1577 w obr. 207).

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23% VAT).

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 r. (środa), o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 08 sierpnia 2017 r. w kwocie 5000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Drugi przetarg – ul. Słowackiego, dz. nr 1561 obr. 207”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.