Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, ul. 3 Maja (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona jako działka nr 2113/5 o powierzchni 0,0037 ha w obrębie nr 202, położona w Przemyślu przy ul. 3 Maja, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00095545/4.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 535,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć 00/100) – w tym 23% podatku VAT.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. W przetargu mogą brać udział osoby/podmioty zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. 
Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu, winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100).
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu w Getin Noble Bank SA nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ustny ograniczony – działka nr 2113/5 w obrębie nr 202”, w terminie do dnia 09 sierpnia 2017 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 8-9, tel. (16) 675-12-84, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium