Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (Ostrów, Wapowce)
Urząd Gminy Przemyśl
W Ó J T  G M I N Y  P R Z E M Y Ś L

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity DzU z 2014 r. poz. 1490) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl przy ul.  Borelowskiego 1, II piętro, pokój nr 211, odbędą się następujące przetargi ustne, nieograniczone (licytacje):

W dniu 14.07.2017 r. przedmiotem sprzedaży będą nw. nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 149/555 o pow. 0,0691 ha w Ostrowie. I przetarg.
Cena wywoławcza – 7 700,00 zł. Wadium – 770,00 zł.
Minimalne postąpienie – 80,00 zł.
Przetarg odbędzie się o godzinie 9.00.

2. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 575 o pow. 0,0559 ha w Wapowcach. I przetarg.
Cena wywoławcza – 24 000,00 zł. Wadium – 2 400,00 zł.
Minimalne postąpienie – 240,00 zł.
Przetarg odbędzie się o godzinie 10.00.

3. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 83/155 o pow. 0,15 ha w Ostrowie. III przetarg.
Cena wywoławcza – 21 840,00 zł. Wadium – 2 190,00 zł.
Minimalne postąpienie – 220,00 zł.
Przetarg odbędzie się o godzinie 11.00.

Wadium w ww. wysokościach należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Przemyśl lub na konto Gminy Przemyśl nr 41 1930 1318 2740 0706 5338 0003 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyśl, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy wpłata. Na przetargi w dniu 14.07.2017 r. wadium płatne jest w terminie do dnia 10.07.2017 r. do godz. 14.00.

Warunek wniesienia wadium na podany rachunek będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne wpłyną nie później niż 10.07.2017 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce.
Wadium wniesione przez osobę (osoby):
• która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
• która przetarg wygrała – zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemyśl w dniach i godzinach pracy Urzędu, pokój 211 lub telefonicznie pod nr. 16 670 48 00 w. 47.
Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemyśl na stronie www.gminaprzemysl.home.pl/bip.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium