Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o I licytacji nieruchomości, ul. Racławicka (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel. 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 12 lipca 2017 r. o godzinie 12.30 w sali nr 103 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

Nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 2783, położonej w Przemyślu przy ul. Racławickiej 5, obręb nr 202, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00097880/8.
Zgodnie z rejestrem gruntów oraz wpisem w księdze wieczystej powierzchnia ww. działki wynosi ogółem 0,0605 ha i stanowi tereny mieszkaniowe – B. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (kamienica - budynek wolno stojący, murowany dwupiętrowy ze strychem gospodarczym, częściowo podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym.
W budynku znajduje się 10 niewydzielonych lokali mieszkalnych.
Jego powierzchnia użytkowa – mieszkalna – ogółem wynosi 615,42 m.kw., a powierzchnia zabudowy 217,80 m. kw.) oraz budynkiem gospodarczym (wolno stojący budynek konstrukcji murowanej podpiwniczony w całości o powierzchni zabudowy 52,20 m.kw.).
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla nieruchomość położona jest w Jednostce Przestrzennej „III – Ogólnomiejskiej” oznaczonej symbolem III./MW-1 – obejmującej obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Suma oszacowana nieruchomości wynosi: 543.176,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi: 407.382,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 54.317,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O/Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.