Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Obwieszczenie] w sprawie sprostowania błędów o wywłaszczeniu nieruchomości (Gmina Żurawica)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 113 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst DzU z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 8 oraz art. 112 ust. 4, art. 118a ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanym postanowieniu nr G.IV.C.6821.5.2017 z dnia 07 czerwca 2017 r., w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w orzeczeniu ostatecznym z dniem 17.03.1962 r., Prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 04.08.1960 r., nr L SAA II-2/45/97/53, L SAA II2/45/100/53 o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości w dawnej Gminie Katastralnej Żurawica, zmienionym nieprawomocną decyzją z dnia 17.11.1960 r. znak jak wyżej.
Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żurawicy, a z dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.