Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ul. B. Chrobrego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Bolesława Chrobrego w Przemyślu oznaczonych jako:

1. działka nr 2915/38 o pow. 0,0358 ha objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4 i działka nr 1522/2 o pow. 0,0259 ha objęta księgą wieczystą nr PR1P/00052512/1 obie w obrębie 202 m. Przemyśla, cena wywoławcza 60 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),

2. działka nr 2915/37 o pow. 0,0562 ha objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00071688/4, działka nr 1522/1 o pow. 0,0113 ha i działka nr 1523/2 o pow. 0,0043 ha objęte księgą wieczystą nr PR1P/00052512/1 wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, cena wywoławcza 65 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),
Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 05 lipca 2017 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinie:
1. działki nr 2915/38 i nr 1522/2 – 10.00,
2. działki nr 2915/37, nr 1522/1 i nr 1523/2 – 10.30.
Warunkiem udziału w każdym z przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 27 czerwca 2017 r. w kwocie:
1. działki nr 2915/38 i nr 1522/2 – 6 000,00 zł brutto,
2. działki nr 2915/37, nr 1522/1 i nr 1523/2 – 6 000,00 zł brutto.

Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Chrobrego, działki nr ……… obr. 202”. Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.
Ogłoszenia o przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.