Życie Podkarpackie nr 50/2017 Życie Podkarpackie nr 50/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 352/2017, Poniedziałek 18 grudnia 2017 r., Gracjana i Bogusława
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu, ul. 3 Maja (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Przemyślu przy ul. 3 Maja 43, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal mieszkalny nr 9 pow. uż. 23,85 m2 ze wspólną dla lokali nr 5, 8 i 9 w.c. na korytarzu oraz piwnicą o pow. 3,68 m2 wraz z udziałem 39/1000 w nieruchomości wspólnej, tj. części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i w prawie użytkowania wieczystego do dnia 30.08.2084 r. gruntu pod budynkiem oznaczony jako działka nr 1099 o pow. 0,0291 ha w obr. 205 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00051632/1. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków miasta Przemyśla pod nr. A-347.
 
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 4 500,00 zł brutto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r. poz. 710 t. j.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 lipca 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 27 czerwca 2017 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. 3 Maja 43/9”.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl