Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra” i „Przekopana I” (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
O G Ł O S Z E N I E

Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra II” i „Przekopana I”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 309/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. i nr 7/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
z a w i a d a m i a m,

że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Winna Góra II” obejmujący obszar położony w północno-wschodniej części miasta Przemyśla, ograniczony ulicami: Monte Cassino od północy, Bolesława Chrobrego od zachodu, zrealizowaną obwodnicą od wschodu Aleją Wolności i ul. Zadwórzańską od południa, „Przekopana I” obejmujący obszar położony we wschodniej części miasta Przemyśla, pomiędzy starorzeczem rzeki San od północy, ul. Piastowską i rzeką Wiar od wschodu, terenami magistrali kolejowej E-30 od południa i terenami ogrodów działkowych od zachodu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 08.06.2017. do 28.06.2017 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Matejki 1, sala narad w dniu 14.06.2017 r., godz. 9.00 do 10.00 - mpzp Winna Góra II i godz. 10.00 do 11.00 - mpzp Przekopana I.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do w/w planów należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2017 r.

Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra II” i „Przekopana I” podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planów stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i  agospodarowaniu przestrzennym do Prezydenta Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 12.07.2017 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.