Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Obwieszczenie] o I licytacji nieruchomości (Kuńkowce)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel.: 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 26 czerwca 2017r. o godzinie 13:00 w: sali nr 5 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mieszczącym się pod adresem: 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 14
odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

Nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem 360/45
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0005 Kuńkowce, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00085905/3.
Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 0,34ha, a jej przeznaczenie (opis użytku) oznaczone jest jako grunty or ne IIIb na powierzchni 0,16 ha oraz grunty orne RIVa na powierzchni 0,18 ha. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przemyśl przedmiotowa działka położona jest w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest na kwotę: 4.862,00zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania i wynosi: 3.646,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 486,20zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Wpłaty rękojmi można dokonać w gotówce lub przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O/Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.
Nabycie ww. nieruchomości przez osoby, które nie spełniają wymagań określonych w art. 2a ust 1 oraz ust 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz U z 2016r. poz. 2052), może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wydanej w formie decyzji administracyjnej, której brak stosownie do treści art. 976 § 1 kpc uniemożliwi uczestnictwo w przetargu.