Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ul. Leszczyńskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Stanisława Leszczyńskiego w Przemyślu, oznaczonej jako działka nr 119 o powierzchni 0,1221 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00081756/5.

Nieruchomość jest niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz boiska sportowego „Orlik”.

Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł brutto
(słownie złotych: sto tysięcy 00/100), w tym 23% podatku VAT.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa), o godzinie 10,00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.

Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Leszczyńskiego”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na ww. rachunek.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www. przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane zostało do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.