Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej, ul. Rzeźnicza (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rzeźniczej.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl 1/2 niewydzielona część niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:

Nr działki 485 488/4 489/4 486 487
Powierzchnia (ha) 0,0484 0,1642 0,1650 0,1177 0,0081
Obręb 208
Nr Księgi Wieczystej PR1P/00045761/9 PR1P/00045762/6


Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w 1/2 niewydzielonej części oraz osób fi zycznych i prawnych w 1/2 niewydzielonej części.
Nieruchomość niezabudowana. Kształt działek zbliżony do wydłużonego prostokąta. Powierzchnia terenu działek płaska, porośnięta pojedynczymi drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rzeźniczej.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

3. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 czerwca 2017 r. (środa), o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 20 czerwca 2017 r. w kwocie 5 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Trzeci przetarg - ul. Rzeźnicza”.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.