Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Region
[Przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Czerce, Dybków)
Urząd Gminy Sieniawa
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czerce, Dybków stanowiące własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich.

1. Przedmiotem przetargu jest:
- działka rolna położona w Czercach, oznaczona w ewidencji gruntów nr 271/6 o pow. 4,6454 ha, ujawniona w KW PR2R00002624/2
cena wywoławcza wynosi 90 000,00 zł
wadium wynosi 9 000,00 zł
- działka rolna położona w Dybkowie, oznaczona w ewidencji gruntów nr 519/2 o pow. 2,5351 ha, ujawniona w KW PR2R00000580/7
cena wywoławcza wynosi 41 000,00 zł
wadium wynosi 4 100,00 zł
- działka rolna położona w Dybkowie, oznaczona w ewidencji gruntów nr 519/3 o pow. 0,6939 ha, ujawniona w KW PR2R00000580/7
cena wywoławcza wynosi 11 000,00 zł
wadium wynosi 1 100,00 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 10°°.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej do Kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy Nr 09 9162 1010 2003 1500 0316 0002 Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o/Sieniawa w terminie do dnia 22.06.2017 r., z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem, liczy się termin wpływu środków na w/w konto do dnia 22.06.2017 r.

4. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu i wsi Czerce, Dybków oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa - przetargi i bip.sieniawa.pl

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu pok. Nr 17 lub pod nr tel. 16 622 70 63 wew. 34.