Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Region, Przemyśl
[Ogłoszenie] o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości (Siedliska)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 17 maja 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92, na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w BIP - zakładka ogłoszenia i konkursy, rubryka ogłoszenia o zbyciu mienia, zamieszczono ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele rolnicze, na czas określony do 3 lat, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obr. Siedliska gm. Medyka, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka 802/99 o pow. 0,1799 ha o użytku: grunty orne RII, objętą księgą wieczystą nr PR1P/00096472/8.

I. Czas trwania dzierżawy i jej przeznaczenie: Umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony do trzech lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.

II. Informacje o I przetargu ustnym nieograniczonym:
1) Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86.
2) Cena wywoławcza: rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
3) Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100 ).
4) Wadium w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) płatne do dnia 16.06.2017 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu lub w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu z zaznaczeniem „I przetarg nieograniczony - dzierżawa dz. nr 802/99 obr. Siedliska”.

Uwaga:
Oględziny przedmiotu przetargu po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowegow Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678-50-54 w. 286 w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium