Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2018, Piątek 27 kwietnia 2018 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, ul. Wł. Łokietka (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu przy ul. Władysława Łokietka oznaczonej jako:
działka nr 588/1 o powierzchni 0,0139 ha i działka nr 588/2 o powierzchni 0,0450 ha obie w obrębie 201 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00055620/2, wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 o powierzchni 0,0172 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00101443/5.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) o godzinie 9.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 06 czerwca 2017 r. w kwocie 4000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) brutto.
Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Władysława Łokietka”. Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675 21 27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium