Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o I licytacji nieruchomości, ul. Grochowska (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel. 16 6786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 30 maja 2017 r. o godzinie 13.25 w sali nr 5 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

Nieruchomości składającej się z działki nr 395/1 położonej w Przemyślu obręb 210, przy ul. Grochowskiej, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00087908/8.
Zgodnie z rejestrem gruntów oraz wpisem w księdze wieczystej powierzchnia ww. działki wynosi ogółem 0,0359ha i stanowi grunty orne. Działka jest niezabudowana.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Zielonka I” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 39/2011 z dnia 31.03.2011 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 61 poz. 1174 z dnia 05.05.2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze stanowiącym teren drogi publicznej zbiorczej.
Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest na kwotę: 26.224,83 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi: 19.668,62 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2.622,48 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.
Powyższe kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium