Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Region
[Obwieszczenie] o I licytacji nieruchomości (Bachów)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel. 166786752; e-mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:
w dniu 07 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali nr 103 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

Nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 2551 oraz 2638, położonej w Bachowie (obręb ewidencyjny Bachów) w gminie Krzywcza, dla której Sąd Rejonowy w P rz emy śl u  p ro w a d zi  księgę w i e czy st ą o numerze PR1P/00063552/3.
Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia ww. nieruchomości ogółem wynosi 0,43 ha, a powierzchnia poszczególnych działek oraz ich przeznaczenie (opis użytku) oznaczone jest jako:
- działka nr 2551 o powierzchni 0,23 ha (lasy LsIV - 0,04 ha; lasy Ls V - 0,06 ha; grunty orne R V - 0,13 ha)
- działka nr 2638 o powierzchni 0,20 ha (lasy LsIII).
Działki są niezabudowane, nieogrodzone i położone w sąsiedztwie gruntów leśnych.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza przedmiotowe działki położone są w obszarach: - działka nr 2551 w 1/2 części położona jest w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej całkowicie z procesów inwestycyjnych, natomiast pozostała jej część oraz działka nr 2638 położone są w obszarze terenów leśnych.
Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest na kwotę: 3761,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi: 2820,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 376,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium