Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Obwieszczenie] o I licytacji nieruchomości (Krówniki)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl ul. Franciszkańska 33, tel.: 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 06 czerwca 2017 r. o godzinie 09.30 w: sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mieszczącym się pod adresem: 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej działkę nr 710/9, położoną w miejscowości Krówniki w gminie Przemyśl, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00096089/6.
Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 0,0873 ha, a jej przeznaczenie (opis użytku) oznaczone jest jako grunty orne RIIIa. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i położona w sąsiedztwie jednorodzinnej zabudowy mieszkalnej oraz gruntów niezainwestowanych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przemyśl przedmiotowa działka położona jest w obszarze istniejących i projektowanych terenów osiedleńczych.
Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest na kwotę: 24.261,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania i wynosi: 18.195,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2.426,10 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Wpłaty rękojmi można dokonać w gotówce lub przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.