Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Parkowa (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiegow Przemyślu, ul. Wodna 11, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 207 m. Przemyśla przy ul. Parkowej 1, oznaczonej jako działka nr 1306/3 o powierzchni 0,0070 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00104305/7.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 2.06.2017 r.