Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 146/2018, Sobota 26 maja 2018 r., Filipa i Pauliny
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ul. J. Wysockiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: DzU z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2015 r., poz. 2031),

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ZAWIADAMIA

że w związku z pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2017 r. znak: I-VIII.7821.1.2016 (data wpływu: 21 lutego 2017 r.) w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla nr 1/D/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. znak: AOŚ.6740.201.2016
zgromadzony został materiał dowodowy umożliwiający zakończenie przedmiotowego postępowania znak: AOŚ.6740.201.2016
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2103R KLASY „Z” – zbiorczej
ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu
km 2 +164,40 ÷ 4+559,69
Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Zainteresowani mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie tut. organu w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska zs. przy ul. Matejki 1, w pokoju nr 2, w godzinach pracy urzędu.