Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego „U”, ul. Moniuszki (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA


Ogłasza drugie rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego ozn. lit. „U” położonego w budynku przy ul. Moniuszki 10, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal użytkowy ozn. lit. „U” pow. uż. 31,57 m2 wraz z udziałem 42/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 1702 o pow. 0,0360 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00034934/3 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz U z 2016 r. poz. 710 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Rokowania odbędą się w dniu 17 maja 2017 r., godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań w kwocie 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).
- Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać do dnia 10.05.2017 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pok. 309.
- Zaliczka do rokowań winna być wpłacona na konto Getin Noble Bank S.A. nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 z zaznaczeniem „drugie rokowania Moniuszki 10/U” lub w kasie Urzędu. Dokonanie wpłaty winno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki do dnia 9.05.2017 r.

6. Ogłoszenie o rokowaniach zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: gl@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.