Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2018, Poniedziałek 25 czerwca 2018 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o II rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego U1, ul. Dworskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza drugie rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w Przemyślu przy ul. Dworskiego 15, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal użytkowy nr U1 pow. uż. 30,43 m2 wraz z udziałem 58/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 840 o pow. 0,0844 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00066769/8 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 43 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 t.j.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3.Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4.Rokowania odbędą się w dniu 10 maja 2017 r. godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań w kwocie 4 300,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100).
- Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać do dnia 4.05.2017 do godz. 15.00 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok. 309 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „drugie rokowania – Dworskiego 15/U1”.
- Zaliczka do rokowań winna być wpłacona na konto Getin Noble Bank S.|A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 z zaznaczeniem „rokowania Dworskiego 15/U1” lub w kasie Urzędu. Dokonanie wpłaty winno zastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki do dnia 2.05.2017 r.

6. Ogłoszenie o rokowaniach zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodna 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: gl@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium