Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Ostrów)
Urząd Gminy Przemyśl
W Ó J T    G M I N Y    P R Z E M Y Ś L

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości informuje, że w dniu 27.04.2017 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl przy ul. Borelowskiego 1, II piętro, pokój nr 211, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony (licytacja):
Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość oznaczona jako działki nr 112/16, 112/19, 112/21 o łącznej pow. 0,06 ha w Ostrowie.
Cena wywoławcza – 24 570,00 zł. Wadium – 2 460,00 zł. Minimalne postąpienie – 250,00 zł.
Wadium w ww. wysokościach należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Przemyśl lub na konto Gminy Przemyśl nr 41 1930 1318 2740 0706 5338 0003 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu. Wadium płatne jest w terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 14.00.
Warunek wniesienia wadium na podany rachunek będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne wpłyną nie później niż 21.04.2017 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce.
Wadium wniesione przez osobę (osoby):
• która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, • która przetarg wygrała – zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemyśl w dniach i godzinach pracy Urzędu, pokój 211 lub telefonicznie pod nr 16 670 48 00 w. 47.
Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemyśl na stronie www.gminaprzemysl.home.pl/bip.