Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, ul. Wł. Łokietka (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu przy ul. Władysława Łokietka oznaczonej jako:
działka nr 588/1 o powierzchni 0,0139 ha i działka nr 588/2 o powierzchni 0,0450 ha obie w obrębie 201 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00055620/2, wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 o powierzchni 0,0172 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00101443/5.
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa), o godzinie 11.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 11 kwietnia 2017 r. w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto.
Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Władysława Łokietka”. Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .