Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego U1, ul. Biblioteczna (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
Ogłasza drugie rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w budynku przy ul. Bibliotecznej 4,  stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal użytkowy nr U1 pow. uż. 47,71 m2 wraz z udziałem 63/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 854 o pow. 0,0345 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00053119/3 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 83 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony), w tym cena za lokal 82 170,00 zł oraz cena za grunt 830,00 zł.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Rokowania odbędą się w dniu 19 kwietnia 2017 r. godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19

5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań w kwocie 8 300,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy trzysta 00/100).
- Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać do dnia 12.04.2017 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pok. 309.
- Zaliczka do rokowań winna być wpłacona na konto Getin Noble Bank SA nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 z zaznaczeniem „drugie rokowania Biblioteczna 4” lub w kasie Urzędu. Dokonanie wpłaty winno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki do dnia 11.04.2017 r.

6. Ogłoszenie o rokowaniach zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: gl@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium